Description

splošno sprejete vrednote in vedenje v organizaciji, npr. koliko ur se dela, kakšne šale so primerne, in kako se naslavlja sodelavce in sodelavke

Additional notes and information

Vse to oblikuje kolektivno, neizrečeno sodbo o tem, kaj je primerno, sprejemljivo in/ali pomembno znotraj organizacije.
Glavni elementi organizacijske kulture so implicitni, izvajajo se v dnevnih rutinah, dajejo splošno smer članom organizacije in so rezultat učenja in notranjega usklajevanja v organizaciji. Poleg tega tvorijo poseben pogled na svet.
Posamezniki se organizacijske kulture ne učijo zavestno, temveč jo ponotranjijo v procesu socializacije. To kaže, da lahko do institucionalnih sprememb pride samo, če se upošteva organizacijska kultura.