Description

dvojí odpovědnost za péči o domácnost a rodinu a za vykonávání placené práce

Additional notes and information

Dosažení rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem je hlavním předpokladem prosazování zásady a plnění cílů rovnosti příležitostí. Vzhledem k mateřství a genderové dělbě práce leží tato odpovědnost především na ženách. Tato situace významným způsobem určuje genderovou nerovnost mezi ženami a muži i nerovnosti mezi ženami. Střet mezi odpovědností za rodinu a pracovními požadavky významně přispívá ke znevýhodnění žen na trhu práce a k pomalému pokroku směrem k rovnosti příležitostí a rovnému zacházení se ženami a muži v zaměstnání.