Description

Жените, децата и лицата, които принадлежат или се възприемат за принадлежащи към група, която е в по-неблагоприятно положение или е маргинализирана.

Additional notes and information

Терминът често се използва взаимозаменяемо с термина „група в неравностойно положение“. Стереотипното предубеждение, че „уязвимостта“ е присъща характеристика на жените прикрива факта, че стереотипните роли на половете и нагласите, и тяхното дискриминационно въздействие върху жените, подкрепено с липсата/пропускането на действия от страна на държавите за тяхното ефективно преодоляване, създават пречки за жените, които могат да доведат до завишен риск от уязвимост към дискриминация, включително и насилие. Следователно терминът „уязвима група“ не се препоръчва, а вместо него следва да се използва „група в неравностойно положение“.