Description

Odnosi se na silovanje, seksualno ropstvo, prisilnu prostituciju, prisilnu trudnoću ili prekid trudnoće, prinudna sterilizacija, prinudni brak, trgovina ljudima kada je počinjena u situacijama sukoba u svrhu seksualnog nasilja / eksploatacije i bilo koji drugi oblik seksualnog nasilja slične težine počinjenog nad ženama, muškarcima, devojčicama ili dečacima koji je direktno ili indirektno povezan sa sukob.