Description

i referohet përdhunimit, skllavërisë seksuale, prostitucionit të detyruar, shtatzënisë së detyruar, abortit të detyruar, sterilizimit të detyruar, martesës së detyruar, trafikimit të personave kur kryhet në situata konflikti për qëllim të dhunës / shfrytëzimit seksual dhe çdo forme tjetër të dhunës seksuale të një graviteti të krahasueshëm të kryer kundër grave, burrave, vajzave ose djemve që lidhet drejtpërdrejt ose jodrejtpërdrejt me një konflikt