Description

formë e trafikimit që synon gratë dhe vajzat - në veçanti, por pa u kufizuar në ato, në pozicionet më të pafavorshme

Additional notes and information

Gratë dhe vajzat trafikohen zakonisht për qëllime të shfrytëzimit seksual dhe ekonomik, veçanërisht prostitucioni dhe pornografia, puna e detyruar, përfshirë punën për bujqësi komerciale dhe punë shtëpiake, martesa të rregulluara ose për t'u shitur "si nuse", rekrutime për pjesëmarrje në veprime ushtarake dhe qëllime të tilla të lidhura si shërbimet seksuale, transportuese dhe funksionet shtëpiake në situata konflikti. Përvoja e grave dhe vajzave të trafikimit është e ndryshme nga ajo e burrave dhe djemve. Gratë dhe vajzat kanë tendencë të vuajnë në mënyrë disproporcionale, pasoja më të rënda; ndërkohë, burrat e trafikuar e kanë të vështirë të kenë qasje në programet ekzistuese për ndihmë ndaj viktimave. Kjo kërkon përfshirjen e parimeve të barazisë gjinore në formulimin dhe zbatimin e legjislacionit dhe programeve që synojnë parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore.