Description

демнење преку е-пошта, текстуални (или онлајн) пораки или преку интернет. Демнењето подразбира повторени инциденти што поединечно можат, но и не мора да бидат безопасни дела, но групно може да го нарушат чувството на безбедност на жртвата и да предизвикаат немир, страв или вознемиреност

Additional notes and information

Опфатени се следните дела:

  • Испраќање пораки по е-пошта, текстуални пораки (СМС) или инстант пораки што се навредливи или заканувачки;
  • Објавување навредливи коментари за лицето на интернет;
  • Споделување интимни фотографии или видеа на лицето, преку интернет или преку мобилен телефон.

За да се сметаат за демнење преку интернет, овие дела мора да се повторуваат и мора да ги врши истото лице.