Description

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЮТИТЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА Приет с ПМС № 49 от 01.03.2004 г. Обн. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г. http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135480536