Description

специјализирана служба (сервис) што нуди нерезиденцијална поддршка од секој вид, вклучително и информации, совети, советување, практична поддршка, придружба на суд, правни информации, проактивна поддршка и пристапување до жените жртви на која било форма на насилство, и нивните деца

Additional notes and information

Центите за жени се клучни служби од повеќе причини: не постојат засолништа за жени во сите региони, а центрите за жени нудат застапување и советување. На некои жени можеби не им треба сместување во засолниште за жени, но им треба поддршка и застапување заради, на пример, остварување пристап до права.