Description

форма на сексуална експлоатација преку примена на закана или сила, често во времиња на вооружен конфликт или воена окупација