Description

Реална физическа намеса или заплаха от сексуално естество, отправена чрез сила или при неравнопоставени или принудителни условия.

Additional notes and information

Макар че това определение е от общ характер, терминът често се използва специално във връзка с деца. Според Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие сексуалното насилие над деца обхваща а) извършване на сексуални действия с дете, което според съответните разпоредби на националното право не е достигнало законната възраст за сексуални действия (това не е приложимо към сексуалните действия между ненавършили пълнолетие лица в резултат на съгласие), и б) извършване на сексуални действия с дете, когато се използва принуждаване, сила или заплахи, когато има злоупотреба с призната позиция на доверие, авторитет или влияние върху детето, включително в рамките на семейството или ако е налице злоупотреба с особено уязвимо положение на детето, най-вече поради умствено или физическо увреждане, или положение на зависимост.