Description

faktiskt eller hot om fysiskt angrepp av sexuell natur, antingen med våld eller genom ojämlika eller tvingande villkor

Additional notes and information

Även om denna definition är av allmänt slag används termen ofta specifikt i samband med barn. Enligt Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp innebär sexuellt övergrepp mot barn a) att ägna sig åt handlingar med sexuellt umgänge med ett barn som, enligt relevanta bestämmelser i nationell lagstiftning inte har uppnått sexuell myndighetsålder (detta gäller inte för sexuellt umgänge mellan minderåriga vid samtycke) och b) att ägna sig åt sexuellt umgänge med ett barn där tvång, våld eller hot används, vid missbruk av en erkänd ställning när det gäller förtroende, auktoritet eller inflytande gentemot barnet, inbegripet inom familjen, eller vid utnyttjande av barnets särskilt utsatta situation, i synnerhet om den beror på en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller en beroendesituation.