Description

posveti, ki prispevajo k transparentnosti, ustrezni ciljni usmerjenosti in medsebojni povezanosti zakonodaje EU in oblikovanja javnih politik

Additional notes and information

Posveti – skupaj z ocenami učinka, vrednotenji in strokovnimi presojami – so ključno orodje za transparentno in informirano oblikovanje politik. Pomagajo zagotoviti, da se odločitve sprejemajo ob upoštevanju načel sorazmernosti in subsidiarnosti in da temeljijo na dokazih in izkušnjah ter stališčih tistih, na katere politike vplivajo in ki so vključeni_e v njihovo izvajanje. Med deležnike štejemo strokovnjake_inje na področju enakosti spolov, ženske organizacije, druge organizacije civilne družbe in socialne partnerje.
Posveti z deležniki so del participativnega pristopa k integraciji načela enakosti spolov. Tesno povezovanje z vsemi deležniki je bistveno v celotnem ciklu priprave in izvedbe določene politike, zato da bi se lahko upoštevala vprašanja, pričakovanja in pogledi različnih ciljnih skupin. Priporočljivo je, da se v javnopolitične procese vgradijo možnosti in strukture za vključevanje deležnikov in posvetovanje z njimi.