Description

Консултации, които спомагат за подобряване на прозрачността на правото на ЕС и създаването на политики, тяхната целенасоченост и съгласуваност.

Additional notes and information

Консултациите - заедно с оценките на въздействието, оценяването и експертните знания - са ключов инструмент за прозрачно и информирано създаване на политики. Те спомагат да се гарантира, че решенията се вземат при зачитане на принципите на пропорционалност и субсидиарност и че са основани на доказателства и на опита и мненията на засегнатите от политиките лица и тяхното прилагане. Заинтересованите страни включват експерти по въпросите на половете, женски организации, други организации на гражданското общество и социални партньори. Консултациите със заинтересовани страни са част от подхода на участие в интегрирането на принципа на равенство между половете. Тясната връзка с всички заинтересовани страни в сферата на формулиране на политики е съществена през целия цикъл на правенето на политики за отчитане на проблемите, очакванията и възгледите на различните целеви групи. Препоръчително е в процесите на правене на политики да бъдат заложени възможности и структури за участие и консултации със заинтересованите страни.