Description

migrácia v rámci jednotlivých krajín alebo cezhraničná migrácia s cieľom uzavrieť manželstvo

Additional notes and information

Trend, ktorý sa stáva čoraz bežnejším v dôsledku globalizácie, zvýšenej mobility a veľkého počtu pracovných migrantov v hostiteľských spoločnostiach. Migrácia súvisiaca s rodinou zahŕňa migráciu z dôvodu manželstva druhej a ďalších generácii migrantov a migrantiek, ktorí uzatvoria manželstvo s osobami z krajiny ich pôvodu, medzinárodné manželstvá, ktoré vzniknú v súvislosti so zapojením v medzinárodnom cestovom ruchu, vzdelávaní, podnikaní, či profesionálnych aktivitách a napokon presun celých rodín. S touto formou migrácie súvisí celý rad výziev ako napr. nerovnomerná úroveň rozvoja v rámci krajín a medzi krajinami; prevaha žien v skupine migrujúcich za manželstvom; ekonomická a sociálna mobilita; dohodnuté sobáše a rastúci počet „internetových neviest“ a „neviest na objednávku“; imigračná politika, integrácia a identita; a vzostup počtu nových občanov v krajinách, ktoré prijímajú migrantov. Ženy migrujúce za manželstvom, sú vystavené vysokému riziku konkrétnych foriem rodového násilia (psychické alebo fyzické domáce násilie, manželstvo vynútené násilím, vykorisťovanie domácimi prácami atď.) a môžu mať obmedzený prístup k službám ochrany a podpory.