Description

migracja wewnątrz państwa lub poza jego granice ze względu na małżeństwo

Additional notes and information

Trend, który stał się bardziej powszechny z powodu globalizacji, zwiększonej mobilności i dużej liczby migrantów w społeczeństwach przyjmujących. Migracje związane z rodziną obejmują migrację małżeńską drugiego i kolejnych pokoleń, które przywożą partnerów ze swojej ojczyzny do kraju przyjmującego, małżeństwa międzynarodowe obywateli z osobami bez obywatelstwa wynikające z turystyki, edukacji, działalności gospodarczej i zawodowej, a także przenoszenie się całych rodzin. Istnieje wiele różnych aspektów związanych z tą formą migracji, od nierównych poziomów rozwoju wewnątrz kraju i pomiędzy krajami; przewagi migrantek małżeńskich; mobilności gospodarczej i społecznej; małżeństw aranżowanych i wzrastającej liczby narzeczonych zamawianych przez internet lub korespondencyjnie; polityki imigracyjnej, integracji i tożsamości oraz pojawianie się nowych obywateli w krajach przyjmujących migrantów. Kobiety będące migrantkami małżeńskimi są w wysokim stopniu zagrożone specyficznymi formami przemocy ze względu na płeć (psychologiczna lub fizyczna przemoc domowa, przymusowe małżeństwo, wykorzystywanie do pracy w domu itp.) i mogą mieć ograniczony dostęp do świadczeń ochrony i wsparcia.