Description

Миграция в рамките на държавата и/ или извън границите й, поради брак.

Additional notes and information

Тенденция, която става все по-разпространена с глобализацията, повишаването на мобилността на хората и увеличаването на броя на трудовите мигранти в приемащите общества. Миграцията, свързана със семейството, включва и миграция поради бракове на второ и последващи поколения, които довеждат брачните си партньори от своята родина в приемащата държава; международни бракове между граждани на приемащите държави и чуждестранни граждани, които посещават страната като туристи или с цел образование, бизнес и професионални дейности, и не на последно място преместването на цели семейства. Тази форма на миграция е свързана с различни въпроси като се започне от различната степен на развитие в отделните държави и между тях; преобладаващият брой жени мигрантки, поради брак; икономическата и социална мобилност; уредените бракове и увеличаващият се брой продажби на булки, поръчвани по интернет и по пощата; имиграционните политики, въпросите, свързани с интеграцията, идентичността и новите граждани в приемащите държави. Мигрантите поради брак - жени, са изложени на висок риск от специфични форми на насилие, основано на пола (психологическо или физическо домашно насилие, принудителен брак, домашен труд, експлоатация и др.) и е възможно да имат ограничен достъп до услуги за закрила и подкрепа.