Description

брз правен лек за заштита на лица изложени на ризик од која било форма на насилство преку забрана, ограничување или пропишување на одредено однесување за сторителот

Additional notes and information

Широката палета на мерки што се опфатени со таквиот налог укажува дека тие постојат под разни имиња, како налог за ограничување на пристап, забрана за приближување, налог за присилно отстранување од домот, налог за заштита или судска забрана. Сторителот што не го почитува налогот се казнува со санкции според кривичното или граѓанското право, во зависност од конкретниот предмет и правниот контекст во земјата.