Description

U kontekstu incidenata rodno zasnovanog nasilja, nalog za zaštitu predstavlja brzi pravni lijek za zaštitu osoba u riziku od bilo kojeg oblika nasilja zabranom, ograničavanjem ili propisivanjem određenog ponašanja počiniocu.

Additional notes and information

Širok spektar mjera obuhvaćenih takvim naredbama znači da one postoje pod različitim nazivima, kao što su zabrana prilaska, nalog o izuzimanju, nalog za izbacivanje, nalog za zaštitu. Prestupnik koji odbije da se povinuje nalogu suočava se sa krivičnim ili građanskim kaznama, u zavisnosti od konkretnog slučaja i pravnog konteksta u zemlji.