Description

trafikim i qenieve njerëzore ose trafikim i personave

Additional notes and information

term i pasaktë dhe me kuptim kontradiktor në vetvete (contradictio in terminis). Termi i preferuar është të trafikuarit e qenieve njerëzore