Description

трговија со луѓе, или трговија со човечки битија

Additional notes and information

Неточен термин со контрадикторно значење само по себе (contradictio in terminis). Се претпочита терминот трговија со луѓе.