Description

të drejta e njeriut që janë njohur tashmë në ligjet kombëtare, dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe dokumentet e tjera të konsensusit, duke përfshirë të drejtën e të gjithë personave, pa detyrim, diskriminim dhe dhunë, për standardin më të lartë të arritshëm të shëndetit në lidhje me seksualitetin, përfshirë qasjen në kujdesin dhe shërbimet e shëndetit seksual dhe riprodhues; aftësia për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacion në lidhje me seksualitetin; qasja në edukimin seksual; respekt për integritetin trupor; zgjedhja e lirë e partnerit; e drejta për të vendosur të jesh seksualisht aktiv ose jo; e drejta për marrëdhënie seksuale konsensuale, e drejta për martesë konsensuale; e drejta për të vendosur në se dëshiron ose jo, dhe kur të ketë fëmijë; e drejta për të ndjekur një jetë seksuale të kënaqshme, të sigurt dhe të pëlqyeshme