Description

човекови права што се веќе признати во домашните закони, меѓународните документи за човекови права и со други општо прифатени документи, вклучително и правото на сите лица, без присила, дискриминација или насилство, да имаат највисоки можни здравствени стандарди во врска со сексуалноста, вклучително и пристап до сексуалните и репродуктивните здравствени услуги; можноста да бара, прима и споделува информации во однос на сексуалноста; пристапот до сексуално образование; почитувањето на телесниот интегритет, слободниот избор на партнер; правото на лицето да одлучи дали да се биде сексуално активно или не; правото на консензуални сексуални односи, правото на консензуален брак; правото да одлучи дали сака или не сака, и кога сака да има деца; и правото да води сексуален живот што е задоволувачки, безбеден и со уживање.