Description

valstu tiesību aktos un starptautisko cilvēktiesību dokumentos, un citos vienošanās dokumentos jau atzītas cilvēktiesības, kurās ietvertas visu personu tiesības bez spaidiem, diskriminācijas un vardarbības gūt augstāko iespējamo ar seksualitāti saistītas veselības standartu, tostarp piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumiem; spēju meklēt, saņemt un sniegt ar seksualitāti saistītu informāciju; piekļuvi seksuālajai izglītībai; cieņu pret ķermeņa neaizskaramību; partneru brīvu izvēli; tiesības lemt par to, vai būt seksuāli aktīvam; tiesības uz labprātīgām seksuālām attiecībām; tiesības uz labprātīgām laulībām; tiesības izlemt, vai un kad radīt bērnus, un tiesības dzīvot apmierinošu, drošu un baudpilnu seksuālo dzīvi