Description

жена што чувствува привлечност кон други жени

Additional notes and information

Во локалната ЛГБТK заедница поприфатен е терминот „лезбејка“ и покрај тоа што во речникот фигурира само терминот „лезбијка“. Лезбејките намерно повторно го усвојуваат терминот со гордост, но во форма на „лезбејка“, а не „лезбијка“, кој се доживува хетеросексистички, и токму затоа во преводот на овој поимник доследно е користен терминот „лезбејка“.