Description

појава при која поединците што припаѓаат на одредени групи имаат поголеми шанси да се најдат на раководни места на кои постои поголем ризик од неуспех и критики

Additional notes and information

Терминот е скован со продолжување на аналогијата на стаклениот плафон. Според истражување на Универзитетот Екситер, за жените и малцинствата, на пример, постои поголема веројатност дека ќе бидат назначени за извршен директор/директорка на компанија што пропаѓа отколку на успешна компанија, што ги става во ризична и тешка положба.