Description

údaje zozbierané a zoradené do tabuliek zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov, ktoré umožňujú meranie rozdielov medzi ženami a mužmi z hľadiska rôznych spoločenských a ekonomických dimenzií a sú jednou z požiadaviek na vypracovanie rodových štatistík

Additional notes and information

Keďže údaje rozdelené podľa pohlavia nezaručujú napríklad, že pojmy, definície a metódy použité pri tvorbe údajov budú koncipované tak, aby odzrkadľovali rodové úlohy, vzťahy a nerovnosti v spoločnosti; zhromažďovanie údajov rozčlenených podľa pohlavia predstavuje iba jednu z charakteristík rodových štatistík.