Description

Статистички подаци разврстани према полу су подаци који се прикупљају и табеларно приказују одвојено за жене и мушкарце. Омогућавају мјерење разлика између жена и мушкараца у погледу различитих социјалних и економских димензија и један су од захтјева за добијање родне статистике. Посједовање података разврстаних према полу не гарантује, на примјер, да су концепти, дефиниције и методи коришћени у прикупљању података осмишљени да одражавају родне улоге, односе и неједнакости у друштву; стога прикупљање података разврстаних по полу представља само једну од карактеристика родне статистике.