Description

дихотомија што произлегува од нејзината ороднета природа и од поврзувањето на маскулинитетот со јавното, а фемининитетот со приватното