Description

проверка што се врши за секоја предложена политика за да се обезбеди дека ќе се избегне секој потенцијален родово дискриминирачки ефект што би произлегол од таа политика, и за да се промовира родовата еднаквост