Description

Provjera koja se provodi u vezi sa bilo kojim prijedlogom politike kako bi se osiguralo da se izbjegnu svi potencijalni rodno diskriminatorni efekti koji proizlaze iz te politike i da se promoviše rodna ravnopravnost.