Description

qasje aktive ndaj planifikimit që merr gjininë si një ndryshore ose kriter kryesor dhe që kërkon të integrojë një dimension të qartë gjinor në politikë ose veprim