Description

zastosowanie równouprawnienia płci w języku pisanym i mówionym osiągane poprzez uwidocznienie kobiet, mężczyzn i osób nieodpowiadających binarnemu systemowi płci i wyrażanie się o nich jako o osobach równej wartości, godności, integralności i szacunku

Additional notes and information

Unikanie dyskryminacji ze względu na płeć i płeć społeczno-kulturową zaczyna się od języka, ponieważ systematyczne używanie terminologii wyrażającej nierówne traktowanie ze względu na płeć ma wpływ na postawy i oczekiwania i mogłoby powodować u czytelnika lub słuchacza odsunięcie kobiety na drugi plan lub wspierać utrwalanie stereotypowego poglądu na role kobiet i mężczyzn. Istnieje szereg różnych strategii, które można wykorzystać w celu precyzyjnego wyrażenia relacji między płciami. Obejmują one między innymi unikanie w stopniu, w jakim jest to tylko możliwe, języka odnoszącego się w sposób bezpośredni lub domniemany tylko do jednej płci czy zapewnianie, poprzez alternatywy włączające i zgodnie z cechami szczególnymi danego języka, aby używano języka uwzględniającego aspekt płci i języka włączającego.