Description

uplatňování genderové rovnosti v písemném a mluveném projevu, čehož je dosaženo, když ženy, muži a osoby, které se necítí být příslušníkem žádného z těchto dvou pohlaví, budou v jazyce zviditelněni a oslovováni jako jedinci, jimž je přiznána stejná důstojnost, hodnota, nedotknutelnost a úcta

Additional notes and information

Vyhýbání se diskriminaci na základě pohlaví a genderu začíná u jazyka, protože soustavné užívání genderově předpojatých výrazů ovlivňuje postoje a očekávání a mohlo by v mysli čtenáře nebo posluchače odsunout ženy do pozadí nebo přispívat k utužování stereotypního pohledu na role žen a mužů. K přesnému vyjádření genderových vztahů lze použít řadu různých strategií, například vyhýbat se co nejvíce používání jazyka, jenž výslovně nebo nepřímo odkazuje pouze na jedno pohlaví, a pomocí alternativních inkluzivních jazykových prostředků podle charakteristik daného jazyka zajistit genderově citlivé a inkluzivní vyjadřování.