Description

Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen kirjoitetussa ja puhutussa kielessä, mikä saadaan aikaan silloin, kun naiset ja miehet ja ne, jotka eivät sovi kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään, tehdään näkyviksi ja heitä käsitellään kielessä henkilöinä, joilla on yhdenvertainen arvo, ihmisarvo ja loukkaamattomuus ja jotka ansaitsevat yhtäläistä kunnioitusta

Additional notes and information

Biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen perustuvan syrjinnän välttäminen alkaa kielestä, koska sukupuolittuneen terminologian järjestelmällinen käyttö vaikuttaa asenteisiin ja odotuksiin ja voisi lukijan tai kuuntelijan ajatuksissa siirtää naiset taka-alalle tai auttaa säilyttämään stereotyyppisen näkemyksen naisten ja miesten rooleista. Sukupuolten välisten suhteiden täsmälliseen ilmaisuun voidaan käyttää monia eri strategioita, kuten sitä, että vältetään mahdollisimman paljon käyttämästä kieltä, joka viittaa suoraan tai epäsuorasti vain yhteen sukupuoleen, ja varmistetaan kunkin kielen erityispiirteiden mukaan molemmat sukupuolet sisältävien vaihtoehtojen kautta sukupuolisensitiivisen ja osallistavan kielen käyttäminen.