Description

llojet e nevojave të identifikuara zakonisht në një shoqëri të caktuar, përkatësisht nevojat praktike gjinore dhe nevojat strategjike gjinore

Additional notes and information

Adresimi i nevojave praktike gjinore vetëm të grave - shpesh të lidhura me detyrat shtëpiake të grave dhe të lidhura me kushtet e papërshtatshme të jetesës - përjetëson faktorët që i mbajnë gratë në një pozitë të pafavorshme në krahasim me burrat. Nevojat që lidhen me fuqizimin e grave janë nevoja strategjike që kërkohen për të tejkaluar pozicionin e nënshtruar të grave.