Description

çfarë gratë ose burrat kërkojnë për të përmirësuar pozicionin ose statusin e tyre në lidhje me njëri-tjetrin, duke i vendosur ata në një kontroll më të madh të vetvetes, në vend që t'i kufizojnë ato brenda hullive të vendosura nga rolet e përcaktuara nga shoqëria

Additional notes and information

Ato janë afatgjata (d.m.th. synojnë të përmirësojnë pozicionet); ato gjithashtu synojnë të heqin kufizimet dhe janë më pak të dukshme pasi kërkojnë të ndryshojnë qëndrimet. Shembuj të adresimit të NSGjG-ve përfshijnë veprime të tilla si dhënia e të drejtave të tokës, trashëgimisë, kredisë dhe shërbimeve financiare; pjesëmarrja në rritje e grave në vendimmarrje; krijimi i mundësive të barabarta për punësim (paga e barabartë për punë të barabartë); dhe përmirësimin e sistemeve sociale.