Description

Родно условљене практичне потребе жена (PGN) жена су потребе које жене идентификују у својим друштвено прихваћеним улогама у друштву.

Additional notes and information

Практичне родне потребе не доводе у питање, иако произлазе из њих, родне поделе рада и подређеног положаја жена у друштву. Те потребе су одговор на непосредну перцепцију потребе, препознате у одређеном контексту. Они су практичне природе и често произилазе из неадекватности животних услова као што су снабдевање водом, здравствена заштита и запослење