Description

postupak u kojem se u praksu praćenja, izvješćivanja i vrednovanja sveukupne politike i planova ugrađuje rodna perspektiva kako u postupke tako i u ulazne podatke te u njihove rezultate i utjecaje s ciljem utvrđivanja načina na koji programi ili specifični projekti utječu na živote žena i muškaraca kako bi se prekinulo perpetuiranje neravnopravnosti