Description

praktiskt tillvägagångssätt som kan användas separat eller tillsammans med andra för att utforma program som sinsemellan kan skilja sig mycket åt, när det gäller mål, metoder och dimensioner för att främja jämställdhet

Additional notes and information

Vissa är praktiska vägledande verktyg som är färdiga att användas (såsom handböcker och verktygslådor) medan andra är mer komplicerade kombinationer av olika element, såsom könsuppdelad statistik.