Description

prístup, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rodový rozmer začlenil do práce všetkých vládnych orgánov a do všetkých oblastí politiky prostredníctvom účinného záväzku tvorcov politík uplatniť hľadisko rodovej rovnosti pri tvorbe plánov a programov v jednotlivých odvetviach, ako aj budovať/posilniť technické kompetencie všetkých zainteresovaných strán zapojených do uplatňovania tejto stratégie