Description

svako pitanje ili problem koje određuju rodno ili spolno uvjetovane razlike između žena i muškaraca

Additional notes and information

Rodna pitanja uključuju sve aspekte i značenja koji se odnose na živote žena i muškaraca i na situacije u društvu, na načine na koje su oni međusobno povezani, njihove razlike u pristupu i upotrebi resursa, njihove aktivnosti i način na koji reagiraju na promjene, intervencije i politiku.