Description

Termin „rodno pitanje” odnosi se na bilo koje pitanje ili problem koje određuju rodno ili spolno zasnovane razlike između žena i muškaraca.

Additional notes and information

Rodna pitanja uključuju sve aspekte i pitanja u vezi sa životom žena i muškaraca i situacijom u društvu, načinom njihovog međusobnog odnosa, razlikama u pristupu i upotrebi resursa, njihovim aktivnostima i načinom na koji reaguju na promjene, intervencije i politike.