Description

Koncept iz feminističke teorije, sa denotativnim značenjem integrisanja rodne perspektive u razumijevanje i konstrukciju osoba, pojava, pokazatelja, stvari, odnosa, sektora djelovanja, društvenih podsistema i institucija.

Additional notes and information

U odnosu na ljude, pojam „orodnjavanje” odnosi se na proces socijalizacije prema dominantnim rodnim normama. Također se može odnositi na usvajanje alternativnog rodnog identiteta i transcendenciju svih prepoznatih načina kako biti, živjeti i podržavati određeni rod (rodna fluidnost). Savremena konceptualizacija roda u domenu rodnog identiteta žena historijski potiče od čuvene teze Simone de Bovoar, izražene u njenoj knjizi Drugi spol: „Ženom se ne rađa, ženom se postaje”.