Description

politický nástroj na skríning návrhu politiky s cieľom odhaliť a posúdiť rozdielne vplyvy alebo účinky na ženy a mužov a umožniť tak napraviť identifikovanú nerovnováhu ešte pred schválením návrhu

Additional notes and information

Analýza rodového hľadiska pomáha naznačiť, či sú potreby mužov a žien v podávaných návrhoch zohľadnené a adresované v rovnakej miere. Tvorcom politík umožňuje porozumieť socio-ekonomickej realite žien a mužov a tvoriť také politiky, ktoré berú identifikované (rodové) rozdiely do úvahy. Posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť sa môže uplatniť v tvorbe legislatívy, politických plánov a programov, rozpočtov, konkrétnych opatrení, návrhov zákonov a správ alebo výziev na financovanie výskumu. Metódy posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť sa nemusia uplatňovať výlučne v tvorbe nových politík, môžu sa využiť aj v implementácii už existujúcich politík. Môžu ich využívať tak verejné orgány, ako aj súkromné subjekty; v oboch prípadoch je však potrebné značné množstvo poznatkov o rodových otázkach. Výhoda týchto nástrojov spočíva v tom, že vytvárajú veľmi presný obraz o účinkoch analyzovaných politík.