Description

politický nástroj pro zkoumání určitého politického návrhu s cílem odhalit a posoudit rozdíly v dopadech či účincích na ženy a na muže tak, aby tyto rozdíly bylo možné odstranit ještě před schválením návrhu

Additional notes and information

Genderová analýza pomáhá zjistit, zda jsou rovnoměrně zohledněny potřeby žen a mužů a zda je daný návrh zajišťuje. Toto přezkoumání umožňuje tvůrcům politiky, aby při své činnosti porozuměli skutečnému společenskému a hospodářskému postavení žen a mužů, a umožňuje vytvářet politiky, které berou v potaz (genderové) rozdíly. Posouzení genderových dopadů lze uplatnit při vytváření právních předpisů, politických plánů, politických programů, rozpočtů, konkrétních opatření, zákonů a zpráv nebo výzev k výzkumu. Metody posouzení dopadů na rovnost žen a mužů nemusí být uplatňovány pouze na nově utvářenou politiku. Lze je uplatnit i na již existující politiky. Lze je použít jak v administrativě, tak externími subjekty. V obou případech je zapotřebí značné množství poznatků o genderové problematice. Výhoda těchto nástrojů spočívá ve skutečnosti, že poskytují velmi přesný obraz dopadů dané politiky.