Description

politikas rīks, ar ko pārbauda attiecīgu politikas priekšlikumu, lai konstatētu un novērtētu tā atšķirīgo ietekmi vai sekas uz sievietēm un vīriešiem, tādējādi labojot šo nelīdzsvaru pirms priekšlikuma apstiprināšanas

Additional notes and information

Analīze no dzimumu perspektīvas palīdz norādīt, vai sieviešu un vīriešu vajadzības ir vienlīdzīgi ņemtas vērā un vai attiecīgais ierosinājums to veicina. Tā ļauj politikas veidotājiem izstrādāt politikas, izprotot sieviešu un vīriešu sociālekonomisko realitāti, un izstrādāt politikas, kurās ņemtas vērā (dzimšu) atšķirības. Ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumu var piemērot tiesību aktiem, politikas plāniem, politikas programmām, budžetiem, konkrētām darbībām, likumiem un ziņojumiem vai aicinājumiem veikt izpēti. Ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējuma metodes nav jāpiemēro tikai izstrādē esošām politikām; to var piemērot arī esošajām politikām. Tās var izmantot gan pārvaldes pārstāvji, gan ārējie dalībnieki; abos gadījumos tām nepieciešamas plašas zināšanas par dzimumu jautājumiem. Šo rīku priekšrocība ir to spēja ļoti precīzi atainot attiecīgās politikas ietekmi.