Description

situata juridike, sociale dhe kulturore në të cilën seksi dhe /ose gjinia përcaktojnë të drejta dhe dinjitet të ndryshëm për gratë dhe burrat, të cilat pasqyrohen në qasjen e tyre të pabarabartë ose gëzimin e të drejtave, si dhe në marrjen e roleve stereotipike sociale dhe kulturore

Additional notes and information

Këto ndikojnë në statusin e tyre në të gjitha fushat e jetës në shoqëri, qofshin ato publike apo private, në familje apo tregun e punës, në jetën ekonomike ose politike, në pushtet dhe vendimmarrje, si dhe në marrëdhëniet shoqërore gjinore. Pothuajse në të gjitha shoqëritë, gratë janë në një pozitë inferiore ndaj burrave.