Description

Правна, социална и културна ситуация, при която биологичният и/или социалният пол е предпоставка жените и мъжете да имат различни права и достойнство, да нямат равен достъп или възможност да упражнят правата си, както и да им бъдат приписвани стереотипни социални и културни роли по пол.

Additional notes and information

Неравнопоставеността се отразява на положението на жените и мъжете във всички области на живота, независимо дали в обществения или личния живот, в семейството или на пазара на труда, в икономическия или политическия живот, във властта или вземането на решения. На практика във всички общества, жените са в по-нисша позиция спрямо мъжете.