Description

nödvändig del av läroplanerna på samtliga nivåer i utbildningssystemet som möjliggör för flickor och pojkar, kvinnor och män att förstå hur konstruktioner av maskulinitet och femininitet och de processer som skapar sociala rollfördelningar, vilka sammantaget formar våra samhällen, påverkar deras egna liv, relationer, livsval, karriärbanor osv.

Additional notes and information

Europarådet rekommenderar en översyn av alla delar av utbildningssystemet med syftet att säkerställa att de främjar jämställdhet